Machtigingen

Machtigingen

WETTELIJKE INFORMATIE

DEZE WEBSITE EN WEBWINKEL WORDEN UITGEVOERD DOOR:

WORK SYSTEM ZWEDEN AB
Industrivägen 11 B
561 61 Tenhult
Zweden
Telefoon: +31(0)85 888 7521
Emaill: info@worksystem.com
www.worksystem.nl

Beheer:
Bengt Rimark

Voorzitter van de Raad van Bestuur:
Jonas Netterström

Registratie: Bolagsverket, Sundsvall
Zweeds registratiekantoor voor bedrijven
Registratienummer: 556782-6713
Wijk: Nässjö
BTW-nummer: SE556782671301

COPYRIGHT MELDING

1. Krediet
1.1 Dit document is gemaakt met behulp van een template van SEQ Legal (http://www.seqlegal.com/).

2. Verklaring inzake auteursrecht
2.1 Copyright (c) 2019 Work System AB.
2.2 Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze kennisgeving:
(a) wij, samen met onze licentiegevers, alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website bezitten en controleren; en
(b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

3. Auteursrechtlicentie
3.1 U kunt:
(a) pagina's van onze website in een webbrowser bekijken;
(b) pagina's van onze website voor caching in een webbrowser downloaden;
(c) pagina's van onze website afdrukken;
(d) audio- en videobestanden van onze website te streamen; en
(e) onze websitediensten gebruiken door middel van een webbrowser, onder voorbehoud van de overige bepalingen van deze kennisgeving.
3.2 Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de andere bepalingen van deze kennisgeving, mag u geen materiaal van onze website downloaden of dergelijk materiaal op uw computer opslaan.
3.3 U mag onze website alleen voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden gebruiken en u mag onze website niet voor andere doeleinden gebruiken.
3.4 Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze kennisgeving, mag u geen materiaal op onze website bewerken of anderszins wijzigen.
3.5 Tenzij u de relevante rechten in het materiaal bezit of controleert, mag u:
(a) materiaal van onze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);
(b) materiaal van onze website verkopen, verhuren of sublicentiëren;
(c) materiaal van onze website openbaar te tonen;
(d) gebruiken van materiaal van onze website voor een commercieel doel; of
(e) materiaal van onze website herdistribueren, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze kennisgeving.

4. Acceptabel gebruik
4.1 U moet niet:
(a) onze website op enigerlei wijze gebruiken of enige actie ondernemen die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website aantasten;
(b) onze website te gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten;
(c) onze website te gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of gelinkt is aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadwillende computersoftware; of
(d) alle systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief zonder beperking schrapen, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5. Misbruik melden
5.1 Als u op de hoogte bent van onwettig materiaal of enige activiteit op onze website of enig materiaal of activiteit die inbreuk maakt op deze kennisgeving, laat het ons dan weten.
5.2 U kunt ons via e-mail over dergelijk materiaal of activiteiten op de hoogte stellen.

6. Handhaving van het auteursrecht
6.1 Wij nemen de bescherming van ons auteursrecht zeer serieus.
6.2 Als we ontdekken dat u ons copyrightmateriaal hebt gebruikt in strijd met de licentie in deze kennisgeving, kunnen we u een rechtszaak aanspannen, geldelijke schade eisen en/of een bevel om u te stoppen met het gebruik van die materialen. U kunt ook worden veroordeeld om juridische kosten te betalen.

7. Rechten
7.1 U kunt toestemming vragen om het copyrightmateriaal op onze website te gebruiken door ons schriftelijk of per e-mail te schrijven, met behulp van de contactgegevens die op de website zijn gepubliceerd.

WEBSITE DISCLAIMER

1. Inleiding
1.1 Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van onze website.
1.2 Door onze website te gebruiken, aanvaardt u deze disclaimer volledig; dienovereenkomstig, als u het niet eens bent met deze disclaimer of een deel van deze disclaimer, mag u onze website niet gebruiken.
1.3 Onze website maakt gebruik van cookies; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze disclaimer, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid.

2. Krediet
2.1 Dit document is gemaakt met behulp van een template van SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

3. Copyright melding
3.1 Copyright (c) 2016 Work System AB.
3.2 Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze disclaimer:
(a) wij, samen met onze licentiegevers, alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website bezitten en controleren; en
(b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

4. Licentie om website te gebruiken
4.1 U kunt:
(a) pagina's van onze website in een webbrowser bekijken;
(b) pagina's van onze website voor caching in een webbrowser downloaden; en
(c) pagina's van onze website afdrukken, met inachtneming van de overige bepalingen van deze disclaimer.
4.2 Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan krachtens Sectie 4.1 of de andere bepalingen van deze disclaimer, mag u geen materiaal van onze website downloaden of dergelijk materiaal op uw computer opslaan.
4.3 U mag onze website alleen gebruiken voor uw zakelijke doeleinden en u mag onze website niet voor andere doeleinden gebruiken.
4.4 Tenzij u de relevante rechten in het materiaal bezit of controleert, mag u:
(a) materiaal van onze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);
(b) materiaal van onze website verkopen, verhuren of sublicentiëren;
(c) materiaal van onze website openbaar te tonen;
(d) gebruiken van materiaal van onze website voor een commercieel doel; of
(e) materiaal van onze website herdistribueren.
4.5 We behouden ons het recht voor om de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website, naar eigen goeddunken te beperken; u mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of proberen te omzeilen.

5. Acceptabel gebruik
5.1 U moet niet:
(a) onze website op enigerlei wijze gebruiken of enige actie ondernemen die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website aantasten;
(b) onze website gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten;
(c) onze website gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of gelinkt is aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadwillende computersoftware;
(d) alle systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief zonder beperking schrapen, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
(e) toegang tot of anderszins interactie met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen, behalve voor het doel van indexering van zoekmachines;
(f) in strijd zijn met de richtlijnen uiteengezet in het robots.txt-bestand voor onze website; of
(g) gebruik gegevens verzameld op onze website voor direct marketing activiteiten (inclusief maar niet beperkt tot e-mail marketing, sms marketing, telemarketing en direct mailing).
5.2 U mag de op onze website verzamelde gegevens niet gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of entiteiten.
5.3 U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons verstrekt via onze website of met betrekking tot onze website, juist, nauwkeurig, actueel, volledig en niet misleidend is.

6. Beperkte garanties
6.1 We kunnen niet garanderen of vertegenwoordigen:
(a) de volledigheid of juistheid van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd;
(b) dat het materiaal op de website up-to-date is; of
(c) dat de website of enige dienst op de website beschikbaar zal blijven.
6.2 Wij behouden ons het recht voor om een of alle van onze internetservices stop te zetten of te wijzigen en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg; en opslaan voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze disclaimer, hebt u geen recht op enige compensatie of andere betaling bij het stopzetten of wijzigen van websitediensten, of als we stoppen met het publiceren van de website.
6.3 Voor zover maximaal toegestaan door toepasselijk recht en onderworpen aan paragraaf 7.1, sluiten wij alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, onze website en het gebruik van onze website.

7. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
7.1 Niets in deze disclaimer zal:
(a) aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;
(b) het beperken of uitsluiten van enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
(c) aansprakelijkheid beperken op een manier die volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan; of
(d) sluit alle aansprakelijkheden uit die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.
7.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie 7 en elders in deze disclaimer:
(a) vallen onder paragraaf 7.1; en
(b) alle uit deze disclaimer voortvloeiende aansprakelijkheden regelen of betrekking hebben op het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden voortvloeiend uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van de wettelijke plicht, behalve voor zover uitdrukkelijk anders vermeld in deze disclaimer.
7.3 Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website kosteloos worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.
7.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot eventuele verliezen die voortvloeien uit gebeurtenissen of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.
7.5 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enig zakelijk verlies, inclusief (zonder beperking) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële kansen of goodwill.
7.6 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verlies of beschadiging van gegevens, databases of software.
7.7 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enig speciaal, indirect of gevolgschade of schade.
7.8 U accepteert dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en, gezien dit belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; U stemt ermee in dat u geen enkele claim persoonlijk tegen onze functionarissen of werknemers zult indienen met betrekking tot enige verliezen die u lijdt in verband met de website of deze disclaimer (dit zal natuurlijk niet de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten van de handelingen en nalatigheden van onze functionarissen en medewerkers).

8. Variatie
8.1 We kunnen deze disclaimer van tijd tot tijd herzien.
8.2 De herziene disclaimer is van toepassing op het gebruik van onze website vanaf het moment van publicatie van de herziene disclaimer op de website.

9. Scheidbaarheid
9.1 Indien een bepaling van deze disclaimer door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit wordt bepaald als onwettig en/of niet-afdwingbaar, blijven de andere bepalingen van kracht.
9.2 Indien enige onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze disclaimer wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan werd verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

10. Wet en jurisdictie
10.1 Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse (?) wetgeving.
10.2 Alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland.

11. Onze gegevens
11.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Work System AB.
11.2 We zijn geregistreerd in Zweden onder registratienummer 556782-6713 en onze kantoor is gevestigd op Industrivägen 11 B, 561 61, Tenhult, Zweden.
loader