Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt 2024-01-15

ALGEMENE BEPALINGEN

INLEIDING

Deze aankoop- en leveringsvoorwaarden (aankoopvoorwaarden) zijn van toepassing wanneer u een product/service koopt van Work System Sweden AB, haar dochterondernemingen en partners (hierna 'Work System' of 'Wij' genoemd). De koopvoorwaarden gelden zowel voor particulieren als voor bedrijven. De voorwaarden verschillen op bepaalde punten naargelang u de aankoop doet als particulier of als bedrijf. De voorwaarden zijn van toepassing op de bovenstaande situaties, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen verkoper en koper.

PRIJZEN

De actuele prijzen staan op de homepage van Work System. Eventuele kortingen worden op deze prijzen toegepast. De getoonde prijzen zijn exclusief BTW zolang u geen selectie maakt op de homepage. In geval van prijsafwijkingen en/of duidelijke fouten in, bijvoorbeeld, drukwerk of op de homepage, heeft Work System het recht om de fout te allen tijde te corrigeren.

Indien export-/importheffingen, taksen of vergelijkbare toeslagen na het sluiten van een overeenkomst van toepassing zijn of wijzigen, behoudt Work System zich het recht voor om de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Offerteprijzen zijn 30 dagen geldig vanaf het opstellen van offerte, tenzij anders overeengekomen.

BETALING

Betaling direct na bestelling van de goederen.
Na bestelling van de goederen ontvangt u de factuur per mail t.b.v. de betaling.

Bij een betaling na vervaldag wordt een interest in rekening gebracht volgens de specificaties op de factuur.
Factuuraankopen vereisen dat het bedrijf kredietwaardig is op basis van onze beoordeling. Om dit te waarborgen, behoudt Work System zich het recht voor kredietinformatie in te winnen.
Bij een deellevering mag de betaling ervan niet uitgesteld worden tot het saldo is geleverd. De betaling van producten of diensten waarvoor een claim is ingediend mag evenmin uitgesteld worden. Meer info vindt u in het artikel 'Aansprakelijkheid'.

PRODUCTINFORMATIE

Informatie, foto's en andere gegevens op de website, in brochures, advertenties of ander marketingmateriaal zijn zorgvuldig gecontroleerd, maar kunnen niet als volledig worden beschouwd. Alle visuele informatie moet worden gezien als illustratie en kan geen exacte weergave zijn van uiterlijk, functie of oorsprong.

Work System accepteert geen schadeclaims en/of gevolgschade die zijn ontstaan door de hierboven vermelde informatie.

TEKENINGEN EN BESCHRIJVINGEN

Tekeningen, foto's, technische beschrijvingen en voorbeelden met betrekking tot het artikel of de productie ervan, die door de ene partij aan de andere worden overgedragen, blijven eigendom van de eerste partij. Deze mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de eerste partij voor een ander doel dan waarvoor zij zijn gegeven. Ze mogen ook niet zonder toestemming worden gekopieerd, doorgegeven of op een andere manier aan derden worden overgedragen. Afbeeldingen, teksten en technische beschrijvingen zijn auteursrechtelijk beschermd.

VOERTUIGWIJZIGINGEN

Work System wijst elke aansprakelijkheid af voor wijzigingen van de testmethoden, CO2-meetwaarden en andere technische of juridische beperkingen die van invloed kunnen zijn op de op- en ombouw van voertuigen. Work System kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke gevolgen op het gebied van belastingen en heffingen, zoals de motorrijtuigenbelasting. Voor bepaalde soorten ombouw/installaties kan een technische keuring vereist zijn. Deze service is niet inbegrepen in de installatieprijs, maar moet afzonderlijk worden geregeld.

LEVERING

Tenzij anders overeengekomen, worden de producten af fabriek geleverd. De verantwoordelijkheid wordt overgedragen op het ogenblik dat de vervoerder of klant de goederen ophaalt bij Work System Sweden AB. De verwachte leverdatum wordt steeds onder voorbehoud medegedeeld. Als we niet op tijd kunnen leveren, informeren we u over de nieuwe levertijd. Controleer de goederen altijd bij ontvangst. Als er sprake is van transportschade, moet dit nog op dezelfde dag worden gemeld, zodat we een klacht kunnen indienen bij onze vervoerder.

Tenzij anders vermeld, worden altijd transportkosten aangerekend voor producten die niet aan en/of op een Work System-locatie worden geleverd. Transportkosten kunnen ook bij deze laatste worden aangerekend als het om een spoedzending gaat (sneller dan de standaardlevertijd van de vervoerder). In dat geval wordt dit mondeling, per e-mail of in de orderbevestiging meegedeeld. Tenzij anders overeengekomen, worden geen verpakkingskosten in rekening gebracht.

Afhankelijk van de betaal- en leveringsopties die u hebt gekozen, bent u verantwoordelijk voor het activeren, afhalen of in ontvangst nemen van uw pakket volgens de instructies die wij of de betreffende vervoerder hebben meegedeeld. Bij levering kan het nodig zijn om een geldig identiteitsbewijs te tonen en/of voor ontvangst af te tekenen.

We behouden ons het recht voor om de bestelling niet uit te voeren als de goederen niet voorradig zijn, als ze technische gebreken vertonen, als er een vermoeden van fraude bestaat of als er andere vergelijkbare situaties zijn.

MONTAGE, INSTALLATIE & VEILIGHEID

Work System veronderstelt dat de koper van de producten de nodige kennis heeft voor de montage en/of het gebruik ervan. Als koper bent u er verantwoordelijk voor dat de afgeleverde goederen deskundig en correct worden gemonteerd. In geval van twijfel moet Work System of een van onze partners worden ingeschakeld voor de installatie.

Wanneer Work System of een van onze gecertificeerde ProPartners wordt ingehuurd voor de montage of installatie van de inrichting van uw voertuig, verbinden wij ons ertoe de service vakkundig uit te voeren. Bij Work System geven we prioriteit aan uw veiligheid en zorgen we ervoor dat we op basis van beproefde methodes, zoals crashtests, sterktetests en ervaring, de veiligste producten en installaties kunnen leveren. 90% van onze orders is uniek en verschillend naargelang van het voertuigmodel, de toepassing en de belasting. Ondanks onze proactieve veiligheidsmaatregelen is het niet mogelijk om te voorspellen of te garanderen wat er bij een ongeval of botsing zou gebeuren. Als onze monteurs, met de ervaring die ze hebben, van mening zijn dat het geleverde materiaal niet geschikt is, stoppen ze met de montage en nemen ze contact met u op om samen een optimale oplossing te vinden. Eventuele wijzigingen in dit verband kunnen de prijs beïnvloeden.

U bent als klant verplicht om ervoor te zorgen dat de installatie conform de overeenkomst kan worden uitgevoerd en dat de voertuiginformatie en andere verstrekte specificaties correct zijn. Hiervan kan alleen worden afgeweken als Work System de mogelijkheid heeft gekregen om het voertuig te controleren vóór de offerte. Bovendien moet het voertuig op de afgesproken tijd op de aangegeven plaats worden gebracht en aan de binnenkant gereinigd zijn. Het niet naleven van deze voorwaarden kan extra kosten met zich meebrengen.

Work System is er verantwoordelijk voor dat het voertuig niet wordt beschadigd tijdens de duur van de montage. De verantwoordelijkheid begint vanaf het tijdstip waarop het voertuig op de aangegeven plaats is gezet en de sleutels aan Work System zijn overhandigd. Voor objecten en uitrusting die zich in het voertuig bevinden en niet tot de normale uitrusting van het voertuig behoren, aanvaardt Work System geen aansprakelijkheid, tenzij hierover een overeenkomst is gesloten. De verantwoordelijkheid van Work System eindigt bij teruggave van de sleutels aan de klant. Work System kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die al aanwezig was of die aantoonbaar niet het gevolg is van nalatigheid van onze kant.

GARANTIE

Work System biedt 36 maanden productgarantie op alle onderdelen van de Work System inrichtingen, dubbele laadvloeren en dak dragers. De garantieperiode wordt met 24 maanden verlengd als de installatie op/in het voertuig wordt uitgevoerd door Work System of een door ons gecertificeerde Pro Partner.

Voor andere producten geldt een garantietermijn van 12 of 24 maanden, die voor elk product afzonderlijk wordt bepaald. Informatie over de garantieperiode van elk product is te vinden via de homepage van Work System.

De garantie vervalt als de schade/het probleem het gevolg is van:

- Verkeerde montage.

- Verkeerde montage
- Verwaarlozing.
- Externe schade aan het voertuig, bijvoorbeeld door een botsing.
- Normale slijtage/veroudering.
- Andere omstandigheden die Work System niet in de hand heeft.


AANSPRAKELIJKHEID

Work System verbindt zich ertoe om eventuele gebreken die te wijten zijn aan constructie-, materiaal- en montagefouten en die binnen de garantieperiode optreden, te verhelpen. Het gebrek moet vakkundig zijn beoordeeld op afwijkingen van de acceptabele normen die tijdens correct gebruik, opslag of hantering zijn opgetreden. De aansprakelijkheid geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van omstandigheden die zijn ontstaan na de ontvangst, zoals gebrekkig onderhoud, externe schade, verkeerde montage door de koper en/of abnormale slijtage/afbraak. Work System aanvaardt evenmin de aansprakelijkheid voor gebreken aan producten die in wedstrijden worden gebruikt of waarvan het product intensiever is gebruikt dan verwacht bij het sluiten van de overeenkomst.

In geval van gebreken waarvoor Work System de aansprakelijkheid aanvaardt, heeft Work System het recht om te beslissen of het product gerepareerd of vervangen moet worden. Reparatie of vervanging kan worden uitgevoerd bij de koper of bij een door Work System aangewezen servicewerkplaats. De verkoper kan ook verzoeken om het artikel ter reparatie naar de opgegeven servicewerkplaats te sturen. 

Bij claims voor een defect artikel past Work System de volgende opties toe:

1. Een nieuw artikel wordt direct verzonden en de klant retourneert het defecte artikel binnen 30 dagen. Als het artikel niet wordt geretourneerd of als het defect niet wordt aanvaard, wordt het verzonden product in rekening gebracht. Als Work System geen defect aan het originele artikel kan identificeren, moet het vervangende artikel worden geretourneerd. In een dergelijk geval heeft Work System ook het recht om de extra kosten in verband met de onterechte retour in rekening te brengen.

2. De klant stuurt het defecte artikel terug naar Work System. Nadat Work System de retourzending heeft onderzocht en aanvaard, wordt een nieuw artikel verzonden. Als Work System het defect niet als claim accepteert, kan Work System de extra kosten die dit met zich meebrengt, in rekening brengen.

Bij gebreken met betrekking tot gemonteerde producten of de montage zelf is Work System verantwoordelijk om het probleem op te lossen door probleemidentificatie, reparatie, vervanging, update of vergelijkbare maatregelen binnen een redelijke termijn. Dit moet gebeuren in de vestiging waar de montage is uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. Het verhelpen van gebreken kan ook worden uitgevoerd door een andere Work System-vestiging of door een andere door Work System aangeduide leverancier. Work System meldt aan de klant waar en wanneer deze handeling zal plaatsvinden. Houd er rekening mee dat het identificeren van gebreken/reparaties op verschillende tijdstippen kan plaatsvinden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het voertuig naar de overeengekomen plaats wordt gebracht. Vervangende goederen en/of onderdelen moeten ter beschikking van de verkoper of de werkplaats worden gesteld. 

Work System is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het gebruik van materiaal dat de koper ter beschikking heeft gesteld of van een oplossing die de koper heeft gevraagd, maar die Work System niet geschikt achtte. Work System kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken aan producten die buiten het standaardassortiment van Work System vallen en die op verzoek van de klant zijn aangekocht. Claims over dergelijke gebreken moet de klant zelf bij de leverancier van die producten indienen. Work System helpt bij het identificeren van gebreken als het product door ons is gemonteerd/geïnstalleerd. Eventuele vervangingen zijn voor rekening van de klant of de leverancier.

Als een product wordt geretourneerd vanwege geschillen of een klacht met betrekking tot de montage ervan, bijvoorbeeld in verband met het bevestigen ervan in het voertuig, is Work System niet verantwoordelijk voor het herstellen van het voertuig. Als de klant het product zonder montage/installatie in het voertuig heeft besteld, is de klant zelf verantwoordelijk voor de monteren/demonteren van het product. 

Work System is aansprakelijk voor foute leveringen als het daar zelf de oorzaak van is, vooropgesteld dat de koper zelf niet heeft begrepen of redelijkerwijs had moeten zien dat een verkeerd product werd verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om bij de levering zo snel mogelijk na te gaan of hij het juiste product en de juiste hoeveelheid heeft ontvangen.

Uitgezonderd in het hierboven genoemde geval, is de verkoper niet aansprakelijk voor eventuele fouten. De verkoper is ook niet verplicht om de koper te vergoeden voor productiedalingen, gebrek aan winst of andere indirecte schade. Deze beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper is echter niet van toepassing wanneer de verkoper zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid. Het verhelpen van gebreken betekent niet dat de garantieperiode of andere termijnen worden verlengd of vernieuwd.

HERROEPINGSRECHT, RETOURZENDING EN CLAIMS

Geleverde goederen worden niet retour genomen.
Een klacht moet direct na aflevering, nadat u het gebrek hebt opgemerkt of redelijkerwijs had moeten hebben opgemerkt, schriftelijk bij Work System worden ingediend.
In het geval van gebreken die de koper bij ontvangst had moeten zien, is het de verantwoordelijkheid van de koper om Work System onmiddellijk na ontvangst op de hoogte te stellen.
Als de koper dit niet binnen de hier vermelde periode aan Work System rapporteert, vervalt het recht op een claim voor deze gebreken.


Onlineverkoop regelgeving

Geleverde goederen worden niet retour genomen.

REDENEN VOOR VRIJSTELLING

De volgende omstandigheden vormen een reden tot vrijstelling wanneer zij tot gevolg hebben dat de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd of onredelijk bemoeilijkt: arbeidsconflict en elke andere omstandigheid die de partijen niet kunnen overwinnen, zoals natuurrampen, overstromingen, brand, inbraak, oorlog, mobilisatie of onvoorziene militaire terugroepacties van dezelfde omvang, opvordering, inbeslagneming, valutarestricties, oproer en opstand, tekort aan transportmiddelen, algemene artikelschaarste, beperkingen op het gebied van drijfkracht en gebrekkige leveringen of vertragingen door onderaannemers veroorzaakt door dergelijke omstandigheden.

Omstandigheden die zich voordeden op het ogenblik dat de overeenkomst werd aangegaan, vormen slechts een vrijstelling als de gevolgen ervan voor de uitvoering van de overeenkomst, toen niet konden worden voorzien. Het is de verantwoordelijkheid van de partij die een beroep wenst te doen op de vrijstelling om de andere partij onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van het voorval en van de beëindiging ervan. Indien de koper door een vrijstelling wordt gehinderd, vergoedt hij de verkoper voor de kosten die deze laatste heeft gemaakt om de goederen te beveiligen en te beschermen.

Indien de uitvoering van de overeenkomst langer dan zes maanden vertraging oploopt op grond van bovenvermelde redenen voor vrijstelling, heeft elke partij, zonder beperking van de overige bepalingen, het recht de overeenkomst te beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Als u vragen of klachten hebt met betrekking tot uw aankoop, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice. U kunt ons bereiken via info@worksystem.nl, telefoonnummer 035 302 00 73.

Eventuele geschillen worden in eerste instantie opgelost in overleg met onze klantenservice. Als consument kunt u zich wenden tot de het online platform voor geschillenbeslechting van de EU als u advies of hulp nodig hebt.
Voor bedrijven zijn de artikelen 17-21 in de Wet op de koophandel van toepassing.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Work System Sweden AB, org. nr. 556782-6713, met adres Industrivägen 11B, 561 61 Tenhult, is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van de persoonsgegevens die onder het merk Work System worden verzameld en verwerkt.
Work System respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw gegevens op een veilige manier met ons kunt delen. Work System streeft er daarom altijd naar om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen en volgt daarbij alle geldende wet- en regelgeving.
Openheid is belangrijk voor ons bij Work System en daarom willen we dat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. In ons privacy beleid dat u kunt vinden bij gegevensbescherming, vindt u alles wat u moet weten.

loader