Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

PRIVACYBELEID

1. Inleiding
1.1 Wij doen er alles aan om de privacy van de bezoekers van onze website en onze gebruikers te waarborgen.
1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website en gebruikers van diensten; met andere woorden, waar we het doel en de middelen bepalen voor de verwerking van die persoonsgegevens.
1.3 Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.
1.4 Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Door de privacymaatregelen te gebruiken, kunt u [aangeven of u direct marketing communicatie wilt ontvangen en de publicatie van uw informatie wilt beperken]. U hebt toegang tot de privacymaatregelen via [URL].
1.5 In dit beleid verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar Work System AB

2. Bronnen
2.1 Dit document is gemaakt met behulp van een template van SEQ Legal (https://seqlegal.com) en is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg)

3. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
3.1 In sectie 3 hebben we uiteengezet:
(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken;
(b) in het geval van persoonlijke gegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en de specifieke categorieën van die gegevens;
(c) de doeleinden waarvoor wij persoonlijke gegevens mogen verwerken; en
(d) de rechtsgrondslag van de verwerking.
3.2 Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten verwerken ("gebruiksgegevens"). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en website navigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytics-volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de website en diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is voor onze legitieme belangen, namelijk het controleren en verbeteren van onze website en diensten.
3.3 Wij kunnen uw accountgegevens ("accountgegevens") verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens is u of uw werkgever. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het gebruik van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en ons bedrijf, de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.
3.4 Wij kunnen uw informatie opgenomen in uw persoonlijk profiel op onze website verwerken ("profielgegevens"). De profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te bewaken. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.
3.5 We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken die worden verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten ("servicegegevens"). De bron van de servicegegevens is u of uw werkgever. De servicegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het gebruik van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.
3.6 Wij kunnen informatie die u plaatst voor publicatie op onze website of via onze diensten ("publicatiegegevens") verwerken. De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel deze publicatie en beheer van onze website en services mogelijk te maken. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.
3.7 We kunnen informatie verwerken die is opgenomen in een onderzoek dat u ons met betrekking tot goederen en/of diensten ("onderzoeksgegevens") geeft. De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, marketing en verkopen van relevante goederen en/of diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming.
3.8 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en/of via onze website ("transactiegegevens") aangaat. De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en verdere transactiegegevens bevatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt [ten behoeve van het leveren van de gekochte goederen en diensten en het bijhouden van de juiste gegevens over die transacties]. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk onze interesse in een goed beheer van onze website en bedrijf.
3.9 Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt met het oog op het abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven ("kennisgevingsgegevens") verwerken. De notificatiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel u relevante meldingen en/of nieuwsbrieven te sturen. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.
3.10 Wij kunnen informatie verwerken die is vervat in of betrekking heeft op elke communicatie die u ons toestuurt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metadata behorend bij de communicatie omvatten. Onze website genereert de metadata die is gekoppeld aan communicatie die is gemaakt met behulp van de contactformulieren voor de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis hiervoor
verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en bedrijf en communicatie met gebruikers.
3.11 We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken. Deze gegevens kunnen uw naam, profielfoto's, geslacht, geboortedatum, relatiestatus, interesses en hobby's, educatieve details en arbeidsgegevens bevatten. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.
3.12 We kunnen al uw persoonlijke gegevens die in dit beleid zijn geïdentificeerd, verwerken voor zover nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en bewering van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.
3.13 Wij kunnen uw persoonsgegevens die in dit beleid zijn vermeld, indien nodig, verwerken voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het verkrijgen van professioneel advies. De juridische basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de juiste bescherming van onze onderneming tegen risico's.
3.14 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 3 kunnen verwerken, kunnen wij ook uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of in om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
3.15 Gelieve geen persoonsgegevens van andere personen aan ons te verstrekken, tenzij wij u dit vragen.

4. Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken
4.1 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden en rechtsgrondslagen die in dit beleid zijn uiteengezet.
4.2 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's, het verkrijgen van professioneel advies, of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of dit nu in gerechtelijke procedure is of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.
4.3 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens die in deze Sectie 4 zijn uiteengezet, kunnen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de bescherming van de belangen te beschermen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

5. Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens
5.1 Sectie 5 beschrijft ons beleid en procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.
5.2 Persoonlijke gegevens die wij verwerken voor welk doel of doelen dan ook, mogen niet langer worden bewaard dan voor dat doel of die doeleinden noodzakelijk is.
5.3 We bewaren uw persoonlijke gegevens als volgt:
(a) Intern, extern, historisch, financieel en sociaal worden gehandhaafd voor een minimumperiode van 10 jaar en voor een maximumperiode van 15 jaar.
5.4 Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Sectie 5, kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren indien deze retentie noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

6. Amendementen
6.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.
6.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

7. Uw rechten
7.1 U kunt ons opdragen om u inzage in uw persoonlijke informatie die wij over u bewaren te geven; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan het volgende:
(a) een inzageverzoek is kosteloos. Wij kunnen u echter wel vragen voor een redelijke vergoeding wanneer u om extra kopieën vraagt. Wanneer uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, bijvoorbeeld als u heel veel verzoeken bij Work System indient, dan kunnen wij uw inzageverzoek afwijzen; en
(b) de levering van het juiste bewijs van uw identiteit (voor dit doel zullen we meestal een fotokopie van uw paspoort accepteren die is gecertificeerd door een advocaat of bank plus een origineel exemplaar van een energierekening met uw huidige adres).
7.2 We kunnen persoonlijke informatie die u opvraagt, onthouden voor zover toegestaan door de wet.
7.3 U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens.  
7.4 U kunt ons te allen tijde opdragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken.
7.5 In de praktijk gaat u gewoonlijk uitdrukkelijk vooraf akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, of wij bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

8. Over cookies
8.1 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.
8.2 Cookies kunnen ofwel "permanente"-cookies of "sessie"-cookies zijn: een permanente-cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór de vervaldatum is verwijderd; een sessie-cookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser gesloten is.
8.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen van cookies.

9. Cookies die wij gebruiken
9.1 Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
(a) Statistieken-cookie: gebruikt om verkeer- en surfgedrag te meten, of u onze site eerder hebt bezocht of niet, en inzicht krijgt in hoe individuele bezoekers onze site gebruiken. 
Voorbeelden van dit soort cookies zijn:
(1) Authenticatie - wij gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en wanneer u onze website bezoekt.
(2) Status - we gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website.
(3) Analyse - wij gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren.
(b) Sessie-cookie: houd bij of u bent ingelogd op onze site en om de inhoud van de site aan te passen op basis van uw eerder gemaakte keuzes.
Voorbeelden van dit soort cookies zijn:
(1) Personalisatie - wij gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om de website voor u te personaliseren.
(2) Toestemming voor cookies - we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies meer in het algemeen op te slaan.
(c) Permanente-cookie: wij gebruiken cookies om gegevens te bewaren zoals inloggegevens, contactgegevens en rekeningnummers, zodat u niet telkens uw gebruikersgegevens in hoeft te typen wanneer u onze website gebruikt.

10. Cookies die worden gebruikt door onze serviceproviders
10.1 We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website te maken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/.

11. Beheer van cookies
11.1 In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren en cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter via deze links actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren (Firefox);
(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac (Safari); en
(f) https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
11.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.
11.3 Wanneer u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

12. Onze details
12.1 Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door Work System AB.
12.2 Wij zijn geregistreerd in Zweden onder registratienummer 556782-6713 en ons kantoor is gevestigd op Industrivägen 11 B, 561 61, Tenhult Sweden.
12.3 Onze hoofdvestiging is gevestigd op Industrivägen 11 B, 561 61, Tenhult Sweden.
12.4 U kunt contact met ons opnemen:
(a) per post, met gebruikmaking van het hierboven vermelde postadres;
(b) via het contactformulier van onze website; of
(c) telefonisch op het contactnummer dat op onze website is gepubliceerd.
(d) per e-mail, met gebruik van het e-mailadres dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd.
loader